1457152V zastúpení Asociácie školskej psychológie sme sa rozhodili podporiť Slovenskú komoru učiteľov a ich zmysluplnú kampaň ZBER STRACHU. Už dlhší čas registrujeme aj my situáciu na školách a postavenie učiteľa na svojom pracovisku.

Tak ako žiak, aj učiteľ má svoje významné postavenie v edukačnom procese. Na túto skutočnosť nezabúda ani profesia školského psychológa. Ten by mal rovnako bojovať za práva žiaka, ako aj práva učiteľa. Pomáhať navodzovať také podmienky na pracovisku, kde sa učiteľ bude cítiť bezpečne a bez strachu napĺňať svoje povolanie a poslanie. Preto ako Asociácia školskej psychológie plne podporujeme túto myšlienku a prikláňame sa k názoru, že v tomto boji proti strachu má svoje miesto aj školský psychológ, ktorý by mal byť na každej škole.

Pretože skutočne „slobodných, tvorivých a šťastných žiakov môže vychovávať a vzdelávať len slobodný, tvorivý a šťastný učiteľ“ .

Za výbor AŠP SR a ČR

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.