zberstrachu

Predstavenie kampane

Slovenská komora učiteľov sa na základe výpovedí učiteľov a zverejnených káuz rozhodla spustiť kampaň ZBER STRACHU. Jej cieľom je mapovať nedodržiavanie zákonných a pracovnoprávnych podmienok na školách, mobbing a bossing v školskom prostredí a tiež porušovanie práv učiteľov, napríklad slovné, psychické a fyzické napádanie. Keďže učitelia v rámci svojej práce robia so žiakmi rôzne prospešné zbery, rozhodli sme sa zorganizovať jeden, ktorý bude prospešný práve pre nich.

Klikni a dozvieš sa viac

Do kampane chceme zapojiť aj odbornú verejnosť: od psychológov a sociológov až po právnikov. Na základe tejto spolupráce by mali vzniknúť analýzy prípadových štúdií, ktoré zašleme ministerstvu školstva a kompetentným organizáciám. Je potrebné, aby sa zo školstva vytratila atmosféra strachu, aby sa z učiteľov stali slobodne konajúci sebavedomí ľudia, znalí svojich práv.

Učitelia môžu písať o svojich skúsenostiach zo školského prostredia na emailovú adresu komoraucitelov@gmail.com alebo tiež priamo tu.

Množstvo podnetov a spoločensky závažných prípadov zo škôl a školských zariadení nás motivovalo ku konkrétnym krokom, ktorými chceme konečne zvrátiť tento dlhodobý a nežiaduci stav v školstve, ktorý ohrozuje integritu učiteľa, a tým aj výkon jeho povolania. Na kampaň sme vyhradili celý rok 2015. Predpokladáme, že prvé výstupy budú ku koncu školského roka. Nestanovili sme však pevné časové ohraničenie. Ak bude potrebné, budeme v kampani pokračovať aj ďalší rok.

Autorkou názvu kampane Zber strachu je prezidentka SKU Mária Barancová. Myšlienka sa zrodila z veľmi silnej emócie, ktorú prežívala pri autentickom rozprávaní učiteľov na školení v Aliancii Fair-play, kde kolegovia odhalili svoje až hrôzostrašné skúsenosti. V myšlienkach uvažovala o sile strachu, ktorý dokáže ovládnuť človeka do takej miery, že sa nedokáže brániť a v konečnom dôsledku svojou mlčanlivosťou a pasivitou prispieva k tomu, aby sa naďalej porušovali pravidlá ľudskosti, morálky a nečestné konanie dehonestovalo prostredie vzdelávania.

Aká je dnes učiteľská prítomnosť? Jedni sa obávajú hovoriť, druhí prežívajú úzkosť zo straty zamestnania, iní sa cítia nedocenení, mnohí pociťujú nátlak, niektorí zažili mobbingové a bossingové praktiky, podaktorí už trpia strachovými mechanizmami a máloktorí majú odvahu žiadať dodržiavanie ľudských práv a svojich zamestnávateľských zákonných práv. A to je hrozba pre nás všetkých, aby takto zastrašovaní učitelia, ovládaní strachom, vychovávali budúce generácie ku kritickému mysleniu, ku konštruktívnemu dialógu, k prosociálnemu správaniu, teda k takým kompetenciám, ktoré si vyžaduje úspešný a mierový svet bez strachu.

SLOBODNÝCH, TVORIVÝCH A ŠŤASTNÝCH ŽIAKOV MÔŽE VYCHOVÁVAŤ A VZDELÁVAŤ IBA SLOBODNÝ, TVORIVÝ A ŠŤASTNÝ UČITEĽ.

Strach je silná emócia, predpokladáme, že ide o proces, v ktorom budú učitelia postupne prekonávať prekážky, aby zviditeľnili nezákonné alebo nemorálne zaobchádzanie. Snahou kampane je podpora a opora učiteľov v tomto procese, zvýšenie právneho vedomia a v konečnom dôsledku sa vytvoria podmienky na zvýšenie spoločenského statusu učiteľov. Do tejto kampane sa svojou aktívnou účasťou zapojili aj Nové školské odbory, ktoré už dlhšie avizujú nárast mobbingu a bossingu v školách. Ich príspevkom okrem osvety je realizácia 2. konferencie proti mobbingu a bossingu v školách s cieľom iniciovať vznik zákona proti mobbingu a bossingu. Kampaň pod názvom Zber strachu oslovila aj predstaviteľov Strediska pre ľudské práva – v tejto kampani budeme po vzájomnej dohode ako partneri spoločne realizovať prieskum mobbingového a bossingového správania na školách a školských zariadeniach. V konkrétnych prípadoch budú zaujímať stanoviská k podozreniam z porušovania ľudských práv a k zvýšeniu právneho vedomia prispejú organizovaním série prednášok. Kampaň zaujala aj predstaviteľov Asociácie mediátorov Slovenska – na organizáciu 2. ročníka vedeckej konferencie Obec – škola – mediácia pozvali aj učiteľov SKU. Konferencia bude zameraná na efektívne využívanie mediácie v praxi v obciach, samosprávach a v školách. Kampaň Zber strachu a jej ciele podporujú aj Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a Asociácia školských psychológov, ktoré v mnohých oblastiach spolupracujú so Slovenskou komorou učiteľov.

V zverejňovaní prípadov sme na Valnom zhromaždení SKU koncom novembra 2014 prijali opatrenia postupovať korektne a ohľaduplne voči našim kolegom, ktorí sa na nás s dôverou obrátia, a zároveň si budeme overovať informácie, aby nedošlo ku skresľovaniu skutočností. Zaväzujeme sa, že informácie, ktoré nám učitelia pošlú, zverejníme len s ich súhlasom. Rovnako každý učiteľ zapojený do kampane rozhodne o tom, či budeme môcť uvádzať jeho identitu alebo bude vystupovať anonymne.

Najčastejšie formy neoprávneného/protizákonného konania na školách sú:

 • Neuznanie vzdelania učiteľovi a jeho následné zaradenie do nižšej platovej triedy, ako mu prináleží, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov zo strany vedenia alebo zriaďovateľa školy
 • Svojvoľný výklad zákonov a neuznanie nadčasov a kreditov za vzdelávanie.
 • Netransparentné a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami.
 • Veľký problém je mobbing a bossing na pracovisku: neodpovedanie na žiadosti, ba dokonca perzekuovanie, ak si učiteľ dovolí na niečo upozorniť alebo sa pýtať, napr. aj prostredníctvom infozákona.
 • Bossing sa často krát týka aj riaditeľov škôl zo strany zriaďovateľov.
 • Ďalším opakovaným javom sú prípady „nerovnakého metra“. Ide o vytváranie skupiniek zamestnancov blízkych vedeniu školy, ktorí sú nielen uprednostňovaní pri určovaní pracovných povinností a finančnom ohodnotení, ale týmto vybraným sú navyše tolerované veci, kvôli ktorým sú naopak ostatní zamestnanci školy, hlavne ak na nerovnaký meter upozornia, šikanovaní.
 • Objavili sa aj prípady výpalníctva, keď riaditeľ vyplatí učiteľom niečo navyše a potom si žiada, aby mu to vrátili.

Od kampane očakávame nasledovné výstupy:

 • zlepšenie pracovných podmienok učiteľov,
 • zriadenie úradu ombudsmana, ktorý by nestranne ochraňoval práva pedagogických a odborných zamestnancov,
 • prijatie zákona proti mobbingu a bossingu,
 • na základe zozbieraných informácií budeme očakávať aj ďalšie opatrenia MŠVVaŠ na minimalizovanie nezákonného stavu v školách a školských zariadeniach a to práve v roku, kedy sú ohlásené legislatívne zmeny v školských zákonoch.

Mobbing

H. Leymann definuje mobbing ako „psychologický teror v pracovnom živote, ktorý zahŕňa hostilnú a neetickú komunikáciu, ktorý je zameraný zo strany jednej alebo viacerých osôb voči inej osobe“.

Bossing

Autorom tohto termínu je Nór S. Kile. Ide o zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti pracovníka alebo pracovníkov zo strany nadriadeného, ktorého môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie

Šikanovanie

alebo aj bullying. Rozdiel medzi mobingom a bullyingom je v tom, že bullying sa odohráva medzi dvoma ľuďmi, a preto nie je až taký deštruktívny ako mobbing. Pri mobbingu je dôležitá prítomnosť skupiny ľudí, ktorá sa rozhodne zničiť človeka.

Mediatorka radí...

Rodina, priatelia a práca sú základné piliere, na ktorých stojí náš život. Ak sa jeden z nich rúca, strhne so sebou aj tie ostatné. Preto si treba strážiť a chrániť každý z nich ...

Zber strachu otvoril tému šikany na pracovisku. O tom, kto šikanuje a ako, kto si koho vyberá a prečo, ste už určite veľakrát počuli. Aj to, že ide často o dlhodobý proces, ktorý zasiahne do osobných, pracovných či rodinných vzťahov všetkých zúčastnených strán.

Klikni a dozvieš sa viac

Spúšťačom šikany býva konflikt, ktorý z vonkajšieho pohľadu môže vyzerať banálny. Môže vzniknúť ako dôsledok nesympatie, nedorozumenia, nedostatočnej či nesprávnej komunikácie. Jeho príčinou bývajú tiež rozdielne postoje a záujmy, názory a presvedčenie, skryté očakávanie, nevypovedané pravdy a šírené polopravdy, nevymedzenie alebo prekročenie hraníc, nečestnosť, nedbalosť a pod.

Neriešený konflikt na pracovisku býva pozadím zlých medziľudských vzťahov, berie nám radosť z práce a vedie k zníženiu kvality a výkonnosti. Čím dlhšie trvá, tým deštrukčnejšie sú jeho následky. Vecná argumentácia sa mení na emocionálne výpady, ktoré sa často pôvodného sporu vôbec netýkajú. Rastie hnev, agresivita, zúčastnené strany hľadajú a využívajú každú príležitosť vzájomne si ublížiť, čo je živnou pôdou pre stupňovanie mobbingu a bossingu.

Ako konflikt riešiť

Najhoršou možnou reakciou na akýkoľvek konflikt a následné šikanovanie je pasívne vyčkávať a dúfať, že sa situácia sama od seba zlepší. Naopak, šikana má tendenciu stupňovať sa. Preto sa treba od prvých náznakov mobbingu či bossingu účinne brániť. Ak sa rozhodnete na pracovisku zostať a šikane čeliť, zvážte, či máte dosť PSYCHICKÝCH A FYZICKÝCH SÍL BRÁNIŤ SA. Môže sa totiž stať, že pôjde o dlhodobý a nečestný boj, v ktorom môžete skončiť ako porazený,
bez akéhokoľvek zadosťučinenia. Ak sa roznodnete postaviť sa na svoju obranu, PRIPRAVTE SI STRATÉGIU A ZÁZEMIE. Obklopte sa priateľmi, na ktorých sa môžte spoľahnúť a budú vám po celý čas oporou.

Kým to poženiete pred súd ...

Ak aj ste plný spravodlivého hnevu, netreba okamžite veci hnať do krajnosti. Snažte sa svoj problém vyriešiť v pokoji, bez zbytočných škandálov, v rámci vášho pracoviska. Nepíšte sťažnosti na všetky strany, ale zistite si, pod ktorú inštitúciu spadá riešenie vášho problému.

Porozprávajte sa. Hneď pri prvých náznakoch šikany sa skúste s mobbérom alebo bossérom porozprávať. Slušne a zreteľne pomenujte správanie a konanie, ktoré vám prekáža, dajte mu otvorene najavo, že to trpieť nebudete, ani že sa nenecháte zastrašiť. Nezvyšujte hlas, neobviňujte. Ukážte svoju ústretovosť a ochotu konflikt vyriešiť. Za pokus to rozhodne stojí.

Obráťte sa na odborovú organizáciu. OZ podľa stanov zabezpečuje svojim členom ochranu ich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnávateľovi a bezplatne poskytuje právne služby v pracovnoprávnych sporoch vrátane zastupovania pred súdmi.

Obráťte sa na vedenie zariadenia, v prípade bossingu na školskú radu a zriaďovateľa. Podajte písomnú sťažnosť, v ktorej popíšete skutkovú podstatu situácie.

Ako sa správať počas trvania konliktu

 • Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s mobbérom a bossérom.
 • Nehovorte s ním osamote, vždy len pred svedkami.
 • Nenechajte sa vyprovokovať, nereagujte na invektívy.
 • Správajte sa slušne, nepoužívajte v komunikácii s druhou stranou vulgarizmy.
 • Nekomentujte správanie, konanie a výroky druhej strany pred ostatnými.
 • Neobťažujte kolegov, nesnažte sa ich silou-mocou získať na svoju stranu.
 • Obklopte sa priateľmi, na ktorých sa môžte spoľahnúť a budú vám po celý čas oporou.
 • Píšte si DENNÍK, do ktorého si zapisujte si všetky udalosti týkajúce sa konfliktu - deň, čas, presný opis udalosti, mená svedkov.
 • Všetky otázky, sťažnosti podávajte písomne.
 • Všetky príkazy, nariadenia či oznamy vyžadujte v písomnej forme a odkladajte si ich.
 • Nenechajte sa zatiahnuť do nezákonného správania a konania.
 • Zbytočne nerebelujte, plňte si pracovné povinnosti.

Každý príbeh je jedinečný. Ak máte nejaké otázky alebo sa chcete poradiť, napíšte mi na adresu javorkovaja@gmail.com alebo mi zavolajte na 0905 423790.

PaedDr. Jarmila Javorková, mediátor SKU

http://www.zberstrachu.sk/
http://www.mpc-edu.sk/library/files/konflikty_smik_kopanyi_web.pdf
http://www.ozpsav.sk/files/documents/zakladne/stanovy-2011-2015.pdf
http://web.tuke.sk/ksv/kotek/konflikt.pdf
http://www.mimosudne.com/export/prirucka.pdf

Partneri kampane

Nové školské odbory
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny
Asociácia mediátorov Slovenska
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska
Asociácia školskej psychológie
Teach for Slovakia

Novinky

články o kampani
pine-273828_1920
Máj 0
Máj 0

Učitelia sa boja šikany

Kampaň Zber strachu dostala od januára takmer dvesto podnetov od pedagógov Ak učitelia upozornia na problémy v školách, častou odpoveďou je psychický teror nadriadených. Mnohí boj prehrajú aj preto, že sa boja ozvať. BRATISLAVA. Verbálne ohováranie, ponižovanie pred žiakmi či rodičmi, nedôvera, či vytváranie nepriateľskej atmosféry v zborovni. Aj takéto spôsoby zažívajú stovky slovenských učiteľov. Niektorí od priamych nadriadených, iní od kolegov. […]

  Viac
logo MSVVAS SR
Apr 0
Apr 0

Slovenská komora učiteľov predstavila ministrovi školstva kampaň ZBER STRACHU

Správa zo stretnutia s ministrom školstva, ktoré si SKU vyžiadala v rámci kampane ZBER STRACHU: V pondelok 20. 4. 2015 sa SKU v zastúpení prezidentka M. Barancová, viceprezident V. Crmoman a mediátorka J. Javorková zúčastnili stretnutia s ministrom školstva p. Draxlerom a vedením sekcie regionálneho školstva. Stretnutie otvorila Mária Barancová a oboznámila p. ministra s dôvodmi, ktoré nás viedli k spusteniu kampane […]

  Viac
tfs_banner
Mar 0
Mar 0

Podpora od Teach for Slovakia

S hrôzou som zistil, že v prostredí, kde vyrastajú naše deti, len 35% učiteľov dôveruje a cíti potrebnú podporu od vedenia školy. Príklad Ota Žarnaya, čestného odvážneho človeka, ktorý upozornil na pochybnosti v hospodárení školy a bol zo školy vylúčený, je desivý. K čomu vychováme naše deti, ak priamo na škole vidia, že za odvahu […]

  Viac
13153221935_10b3d8b268_k
Mar 1
Mar 1

Tretí príbeh

Pred kolektívom učiteliek, kuchárok pán riaditeľ opisoval ako učím – s výsmechom, vytrhnuté z kontextu, alebo klamal. Počas jedného školského roka mi prišiel na hospitáciu 4 krát (hlavne po porade, ak som s ním nesúhlasila), pričom nikomu inému neprišiel ani raz. Po hospitácii so mnou neurobil ani raz rozbor odučeného. Keď sa rušila trieda, odišla […]

  Viac

Kauzy

pozrite si prehľad zatiaľ najznámejších káuz posledných rokov